Browsing Языкознание by Issue Date

Browsing Языкознание by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Әбілқасымов, Б.; Мажитаева, Ш. (ҚарМУ баспасы, 2009)
  Оқулықта қазақ әдеби тілінің алты ғасырлық даму, жетілу жолы ықшамдалып беріледі. Әдеби тіліміздің функционалдық стильдер жүйесінің қалыптасуына әсер еткен экстралингвистикалық факторлар талданады, ірі қалам қайраткерлерінің ...
 • Түйте, Е.Е. (2013)
  Монографияда адамның психикалық жай-күйіне қатысты лексиканың қазақ тіл білімінде алғаш рет талдануы мен жүйеленуі, атап айтқанда, психикалық жай-күйлердің тіл білімінде зерттелуі, осыған қатысты ғалымдар тарапынан берілген ...
 • Мажитаева, Ш.М.; Ибраимова, Ж.Ж.; Рахымберлина, С.А.; Рапишева, Ж.Д (2014)
  Статья освещает вопросы языковой подготовки специалистов в рамках реализации программы «Казахский язык и триединство языков». Острая необходимость обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами, свободно ...
 • Айтбаева, Б.М. (Тенгри, 2014)
  Оқу құралында экономика факультетінің кӛптілді топтары студенттеріне қазақ тілін базалық деңгейде меңгеруге арналған оқыту сабақтарының жоспары, лексикалық тақырыптарды оқыту үлгілері, сұхбаттар, тесттік сұрақтар, мәтіндер, ...
 • Mazhitaeva, S.M.; Abdrazakova, A.A. (East West, 2014)
 • Мажитаева, Ш.М.; Рахымберлина, С.А.; Mazhitaeva, S.M.; Rahymberlina, S.A. (East West, 2014)
 • Mazhitaeva, S.M.; Rapisheva, Z.; Khan, N.; Ayazbaeva, B.; Rahymberlina, S.; Abduyov, М. (Marsland Press / Zhengzhou University, 2014)
  Terminology is the means of information exchange, a tool in mastering specialty, important factor of communication between people as a way accelerating technical progress. The given article analyzes experiences of accepting ...
 • Tursunova, M.; Mazhitayeva, S.M.; Smagulov, Z.; Tuite, Y.; Kaliev, B.; Rustemova, Z. (Marsland Press / Zhengzhou University, 2014)
  The article is devoted to the question of a genitive case in modern Turkic languages in comparative-historical aspect. There is in the article analyzed the general prominent features for a genitive case in Turkic languages ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Saparova, K.O.; Abduyov, M.I.; Khamzina, G.S.; Nygmetova, N.T.; Zhetpisbay, S.A. (Marsland Press / Zhengzhou University, 2014)
  Imitative words are language phenomenon that traces back to early times. As any other words they had been improving through the process of language development thanks to folk literatures and every day speech. However, ...
 • Алдажарова, А.М. (Изд-во KazServicePrint LTD, 2014)
  Статья посвящена рассмотрению особенностей обучения второму языку. Отмечается необходимость сопоставления родной культуры и языка с изучаемым языком, формирования у обучающихся прочных ассоциативных связей ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Tazhikeyeva, A.; Khan, N.; Ayazbaeva, B.; Tuite, E. (Marsland Press / Zhengzhou Universi, 2014)
  In the given article authors present concrete examples of some borrowed words into Russian language from Kazakh language, pointing at the etymological origin of them. Vocabulary stock of any language borrows this or that ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Omasheva, Z.; Tazhikeyeva, A.; Kadyrov, Z.; Talaspayeva, Z.; Otynshina, S. (Canadian Center of Science and Education, 2015)
  The article is devoted to the universal and idioethnic characteristics of proverbs and sayings with zoonyms in the English and Kazakh languages. Applying comparative, statistical and component methods in the analysis ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Rapisheva, Z.Z.; Kagazbayev, Z.A.; Toleubayeva, K.; Zhumagulov, A.; Zhumagulov, S.; Smagulova, N. (Canadian Center of Science and Education, 2015)
  The issues relating to the creating, formation, systematizing and putting in good order the terminology as a phenomenon is of vital importance for full-blended functioning of the Kazakh language in various fields of science. ...
 • Шайхызада, Ж.Г.; Костина, Е.А.; Затынейко, А.М.; Кубеева, А.Е.; Жетписбаева, Б.А.; Shaikhyzada, Z.G.; Kostina, E.A.; Zatyneyko, A.M.; Kubeyeva, A.E.; Zhetpisbayeva, B.A. (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ И СОВЕТ НАУЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», 2016)
  Nowadays foreign language education is considered to be an essential component of higher vocational education since during the introduction of Kazakhstan’s higher educational establishments in the Bologna process, which ...
 • Жетписбаева, Б.А.; Шелестова, Т.Ю.; Акбаева, Г.Н.; Кубеева, А.Е.; Тлеужанова, Г.К.; Zhetpisbayeva, B.A.; Shelestova, T.Y.; Akbayeva, G.N.; Kubeyeva, A.E.; Tleuzhanova, G.K. (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ И СОВЕТ НАУЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», 2016)
  The current research aims to investigate English teachers’ ideas towards the implementation of the curriculum for teaching English as a third language to grades 1-4 and the organization of English Language Teaching (ELT) ...
 • Жилбаев, Ж.О.; Сырымбетова, Л.С.; Жетписбаева, Б.А.; Жетписбаева, М.А.; Акбаева, Г.Н.; Zhilbaev, Z.O.; Syrymbetova, L.S.; Zhetpisbayeva, B.A.; Zhetpisbayeva, M.A.; Akbayeva, G.N. (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ И СОВЕТ НАУЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», 2016)
  Kazakhstan's education system, like many other countries in recent years takes part in international comparative studies. As it is known, to improve the quality of education it is necessary to carry out continuous ...
 • Жетписбаева, Б.А.; Тлеужанова, Г.К.; Жетписбаева, М.А.; Аданов, К.Б.; Акбаева, Г.Н.; Zhetpisbayeva, B.A.; Tleuzhanova, G.K.; Zhetpisbayeva, M.A.; Adanov, K.B.; Akbayeva, G.N. (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ И СОВЕТ НАУЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА», 2016)
  The article aims to show the problem and decisions of early foreign language teaching. An early start of learning a foreign language has become one of the priorities in the practice of teaching the subject. Currently, in ...
 • Копжасарова, У.И.; Шипицына, А.Ю. (Изд-во КарГУ, 2017)
  Монография посвящена актуальной проблеме языкового образования — вопросу взаимосвязанного обучения языку и культуре как одной из основных задач подготовки будущих учителей иностранных языков, поскольку полноценное владение ...
 • Жуманова, А.З. (ҚарМУ басп., 2019-03-20)
  Монографияда 1917–1991 жылдар аралығындағы кеңестік үкіметтің Қазақстанда жүргізген тіл саясатының кезеңдері, олардың мазмұны мен ерекшеліктері зерттелінеді. Ұлттық тіл мəселесі жəне оның сыртқы түрлі экспансиялар жағдайындағы ...
 • Какжанова, Ф.А. (ТОО «Tengri», 2020)
  Существование категории вида в казахском языке отрицается. Но матрица объективного казахского языка имеет данное явление. Главная цель монографии – доказать существование категории вида. Вид изучался с позиции плана ...

Search DSpace


Browse

My Account