2019

2019

Recent Submissions

  • Журавлев, М.М. (Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019)
    Учебно-методический комплекс по курсу «Философия права» для магистрантов подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению и профилю подготовки 030900.68 «Юриспруденция», а с учетом также требований, ...
  • Турлаев, А.В.; Шакирова, А. Б.; Бирманова, А. И. (Қapaғaнды: ТОО «TENGRI», 2019)
    Оқу құpaлындa құқық, құқықтық құбылыстap және мемлекет туpaлы түсiнiктеp, негiзгi құқықтық ноpмaлap және қaзipгi қaзaқстaндық неiзгi құқықтық сaлaлapдың қaғидaлapы қapaстыpылaды. Бұл оқу құpaлы ӛз бетiнше қaзaқстaндық құқық ...
  • Байжанова, К. Т.; Бирманова, А. И.; Шакирова, А. Б. (Алматы ТОО "Лантар Трейд", 2019)
    Оқу құралында құқықтық реттеу механизмінің теориялық-әдістемелік мәселелері, негізгі құқықтық құбылыстар түсінігі мен белгілері, мәні мен қызмет ету бағыттары туралы дәстүрлілікпен ұштасқан жаңа көзқарастар берілген. ...