4(84)/2016-Филология

4(84)/2016-Филология

 

 • Бидола П. Көне жəне қазіргі түркі тілдеріндегі лексикалық сабақтастық/П. Бидола, М. Тұрсынова

 • Жарылғапов Ж.Ж. Оралхан Бөкей туындыларындағы кеңістік пен кейіпкер концепциясы/Ж.Ж. Жарылғапов, Л. Кенешова

 • Каренов Р.С. Жамбыл — ғасырлық ғұмырымызда арыны басылмаған алып жыршы, шұрайлы жырдан өшпес мұра қалдырған дүлдүл ақын/Р.С. Каренов

 • Ахметжанова Ж.Б. Тарихи өлең табиғатын тану — қазақ халқының тарихын тану/Ж.Б. Ахметжанова, Б.М. Айтбаева, Е. Барин

 • Бралина С.Ж. Экспериментальная поэзия Д. Накипова/С.Ж. Бралина, А.Б. Игисимова

 • Фурсанова Т.В. К вопросу изучения языка города Караганды/Т.В. Фурсанова

 • Ustelimova N.A. Formation of creative personality at classes of foreign language/N.A. Ustelimova, G.M. Zhussupova

 • Masakova G.A. The modern requirements to the teacher bilingual/G.A. Masakova, B.M Aytbayeva, A.M. Maulenova

 • Zhetpisbaeva M.A. The main aspects of the implementation of CLIL methodology in university education/M.A. Zhetpisbaeva, O.A. Syassina

 • Zhetpisbaeva M.A. The role of extracurricular work in a foreign language for creative self-development of students/M.A. Zhetpisbaeva, A.V. Chshegoleva

 • Амангелдиева Г.С. Қырғызстанның бұқаралық ақпарат құралдары: тəуелсіздікке қол жеткізген 20 жылдағы нəтиже/Г.С. Амангелдиева, М. Зухурнаева

 • Recent Submissions

  • Амангелдиева, Г.С.; Зухурнаева, М. (ҚарМУ басп., 2016-12-30)
   Мақалада Қырғызстан елінің тəуелсіздік алғаннан кейінгі БАҚ даму жолы қарастырылған. 2011 ж. дейінгі елдің журналистика саласындағы тың өзгерістері мен жетістіктері жайлы сараптаулар жүргізілген. БАҚ-ның электронды жүйеге ...
  • Zhetpisbaeva, M.A.; Chshegoleva, A.V. (KSU publ., 2016-12-30)
   The article studies the problem of students’ creative skills development within extracurricular activity in a foreign language. The article analyzes the benefits of extracurricular activities and ways to improve ...
  • Zhetpisbaeva, M.A.; Syassina, O.A. (KSU publ., 2016-12-30)
   The article discusses the integration of techniques of integrated education subject and language in the process of preparation of the competitive expert as one of the approaches to the implementation of multilingual ...
  • Masakova, G.A.; Aytbayeva, B.M.; Maulenova, A.M. (KSU publ., 2016-12-30)
   In article bilingualism problems, cross-cultural competence, consequences of bilingual education, a language situation of Kazakhstan are considered. And also to consider applied relevance of a bilingualism and its role in ...
  • Ustelimova, N.A.; Zhussupova, G.M. (KSU publ., 2016-01-30)
   Educational system in Kazakhstan aims to prepare university graduates for full-fledged participation in the society’s life. The main conditions for personal and professional self-realization of a graduate student ...
  • Фурсанова, Т.В. (Изд-во КарГУ, 2016-12-30)
   В статье предпринята попытка обобщения некоторых наблюдений над жизнью языка в городском пространстве Караганды. Отмечено, что объектом авторского исследования послужили эргоурбонимы — названия локализованных коммерческих ...
  • Бралина, С.Ж.; Игисимова, А.Б. (Изд-во КарГУ, 2016-12-30)
   В статье рассмотрено творчество современного казахстанского поэта и писателя Д. Накипова, в частности, его экспериментальная поэзия. С этой целью дана общая характеристика русскоязычной литературы Казахстана как ...
  • Ахметжанова, Ж.Б.; Айтбаева, Б.М.; Барин, Е. (ҚарМУ басп., 2016-12-30)
   Мақалада қазақ халқының басынан кешкен ірілі-ұсақты оқиғалар көптігі бүгінгі таңда жан-жақты бағасын ала бастағандығы, соның нағыз шынайы көрінісі, халықтың түрлі оқиғаларға деген ашу-ыза, көңіл-күйі шағын тарихи өлеңдерде ...
  • Каренов, Р.С. (ҚарМУ басп., 2016-12-30)
   Мақалада cуырып-салма ақындарға тəн жыраулық жəне ақындық екі қасиетті де ұштастырған Жамбылдың шығармашылық қызметі суреттелген. Оның өз ұстазы Сүйінбай Аронұлының жарқын ақындық мектебінен жəне Жетісу мен Оңтүстік ...
  • Жарылғапов, Ж.Ж.; Кенешова, Л. (ҚарМУ басп., 2016-12-30)
   Мақалада соңғы жылдарда кеңістік пен кейіпкер қатынасын көркем зерделеу нəтижесінде өніп шығып, əдеби тенденциялардың бірі ретінде көрініс берген қазақ прозасындағы экзистенционалды ой ағымы бүгінгі күні айрықша назар ...
  • Бидола, П.; Тұрсынова, М. (ҚарМУ басп., 2016-12-30)
   Мақалада тарихи-салыстырмалы зерттеу арқылы қазақ тіліндегі кейбір атаулардың басқа түркі тілдеріндегі қолданысына талдау жасалған. Зерттеу барысында аталған сөздердің көне түркі тіліндегі қолданысы, этимологиясы сөз ...