№4(100)/2020-Филология

№4(100)/2020-Филология

Recent Submissions

 • Bekmasheva, A.N.; Azhgaliev, M.K. (KU publ., 2020-12-30)
  The article analyzes the topical questions of professional language training. Particular attention is paid to teaching of the reading skills as a type of oral activity. The article considers the problems of teaching ...
 • Акишева, Ж.С.; Келлер-Дедицкая, Е.Р.; Бекбалакова, Н.А. (изд. КарУ, 2020-12-30)
  В статье проанализированы актуальные вопросы преподавания русского языка как иностранного. Особое внимание уделено выбору методических приемов при формировании категории вторичной языковой личности. Рассмотрена проблема ...
 • Демесинова, Л.М.; Оразбек, М.С. (ҚарУ баспасы, 2020-12-30)
  Мақала ежелгі дəуірлерден көркем шығармаларға арқау болған əйел тақырыбы, əйел архетипі, əйелдің жағымды жəне жағымсыз бейнелері мəселесіне негізделген. Зерттеуде Г.Флобердің «Бовари ханым» романының бас қаһарманы жаңа ...
 • Түйтe, Е.Е. (ҚарУ баспасы, 2020-12-30)
  Жазудың адамзат баласы тарихында алатын орны ерекше. Ол — біздің даму тарихымыздағы мəдениеттің ең жоғарғы көрсеткіші. Жазу адамдар арасындағы тілдік коммуникацияны қамтамасыз етеді. Жазу арқылы жақыннан тұрып та, алыстан ...
 • Fleming, K.; Smagulova, J.; Tleuov, A. (KU publ., 2020-12-30)
  This paper discusses the advantages and challenges of ethnography as a research method, especially as applied to the study of language in complex multilingual contexts. In this paper, we briefly outline the theoretical and ...
 • Солодовникова, Т.В. (изд. КарУ, 2020-12-30)
  В статье обозначены некоторые тенденции процесса трансформации рекламного дискурса. Отмечены отказ от традиционных рекламных практик и смещение рекламной коммуникации в сторону интер- нет-технологий (баннеры, всплывающие ...
 • Uaikhanova, М.А.; Olenev, S.V.; Yergaliyeva, S.Zh. (KU publ., 2020-12-30)
  The proposed article is devoted to the study of political Internet comments published on Kazakhstani sites. The text of a political article has a potential of derivational functioning, which is realized in the text of ...
 • Khassenov, B.R.; Nefedovа, L.А.; Аdilovа, А.S. (KU publ., 2020-12-30)
  The article is devoted to the hypotheses of S. Qondybai about the archetype sign and sound, which are perceived as changes in Kazakh humanitarian science. S. Qondybai «The Head of Kazakh Mythology» during his short life ...
 • Жауыншиева, Ж.Б.; Киынова, Ж.К.; Бергман, А. (изд. КарУ, 2020-12-30)
  В статье рассмотрены числовые значения во фразеологической картине мира различных лингвокультур. На основе сопоставительного анализа символических значений устойчивых сочетаний казахского, русского, немецкого, испанского ...
 • Мұхамбетов, Ж.; Кəдірова, С.; Ермекқалиева, Ш. (ҚарУ баспасы, 2020-12-30)
  Мақалада ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ жерінде саяси құрылым болған Алашорда мемлекеті мен оған қызмет еткен Алаш ардагерлерінің қазақ тілі жайындағы теориялық, əдістемелік жəне тəжірибелік еңбектері талданған. ...
 • Ісмақова, А.С. (ҚарУ баспасы, 2020-12-30)
  Мақалада тəуелсіздік кезеңіне дейінгі авторларымен бірге репрессияға ұшыраған Алаш кезеңіндегі Абайтану туралы алғашқы қарастырылған. Алғашқы абайтанушылардың ғылыми еңбектері ғылыми айналымға тек 1988 жылы оралды. Бұл ...
 • Əділова, А.С.; Каукербекова, Б.С. (ҚарУ баспасы, 2020-12-30)
  Мақалада хакім Абай өлеңдерінің қазіргі қазақ көркем əдеби үдерісіндегі орны қарастырылған. Əр автор оқырманға өз дүниетанымын, түрлі сипаттағы оқиға-жағдайға қатысты өз түйсінуін көркем мəтін арқылы жеткізеді. Оның ...