Browsing Филология by Title

Browsing Филология by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mazhitayeva, S.M.; Kadyrov, Z.; Smagulov, Z.; Toleubayeva, K.A.; Rahimberlina, S. (Australian International Academic Centre, 2016-12)
  he term "function words" ("auxiliary part of speech") in traditional grammars of Kazakh and Russian languages have different connotations due to its functions. In foreign linguistics function words generally are not regarded ...
 • Mazhitaeva, S.M.; Abdrazakova, A.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Takirov, S.; Zharylgapov, Zh.; Rustemova, Zh.; Syzdykova, B.; Zhumageldin, Zh. (Gyandhara International Academic Publications, 2019-11-17)
  The article deals with the urgent problems of Kazakh literary criticism of the forties of the twentieth century. Tracked artistic processes of a specified period and impact on artistic nature of the writers of the totalitarian ...
 • Rapisheva, Z.D. (2015)
  his article observes social aim of nowadays’ translation, development justifications and necessity of life. Although the need of social aim and necessity of life of translation is obvious, it still needs to be proved from ...
 • Мажитаева, Ш.; Сейтім, А.Ы.; Жанузаков, Н.Б. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақалада Ақселеу Сейдімбек шығармалары тілдік тұрғыдан талданып, оның сөздік қолданысы сараланды. Жазушының шығарма жазудағы ерекшелігі мен оның көркемдік стилі жан-жақты сипатталды. Қаламгердің сөз саптаулары мен олардың ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Рахимжанова, А. (2013)
  В статье исследуется использование мифа в письменной литературе. Анализируются взгляды зарубежных ученых на появление мифа в современной казахской литературе. Показана роль мифа в поэтическом строе современной казахской ...
 • Мажитаева, Ш.М.; Рахымберлина, С.А.; Mazhitaeva, S.M.; Rahymberlina, S.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Такиров, С.У.; Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2014)
  Бұл оқу-әдістемелік құрал ЖОО ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау жолдарын меңгерту мақсатына арналған. Магистратурада жүргізілетін «Гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін ...
 • Жумагелдин, Ж.Ш. (2015)
  Бұл мақалада қазіргі қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын Иранбек Оразбаевтың ақындық болмысы, өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері қарастырылады. Иран-Ғайып поэзиясының көркемдік жүйесінен тақырып әр алуандығы, ізденіс ...
 • Жарылгапов, Ж.; Бейсентай, А.; Сыздыкова, Б. (Исследователь-Academic Publishing House Researcher, 2013)
  В статье рассматриваются новаторские тенденции в казахской литературе 1960 годов, на которую длительный период оказывалось давление тоталитаризма. Анализируются идейно-эстетические концепции, которые шли вразрез с ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Кәріпова, Т. (Бял ГРАД-БГ, 2016)
  Мақалада калька терминжасам және аударма амалы ретінде қарастырылады. Калька түрлерін классификациялауда негізге алынатын белгілер аталып, калька халықаралық терминдерді ұлт тіліндегі терминдерге айналдырудағы негізгі тәсіл ...
 • Адилова, А.С. (2016)
  Қазақ ұлттық концептосферасындағы базалық концептінің бірі – «дала» қаламгерлердің дүниетанымында ұлттық болмыс, ділдің тікелей кӛрінісі ретінде түрлі тілдік бірліктермен танылады. Дала концепті жалпыұлттық құндылықтарды ...
 • Адилова, А.С. (Эверо, 2015)
  Монографияда цитация құбылысы арқылы кӛрінетін мәтінаралық байланыстар теориясы, олардың түрлері және қазақ кӛркем мәтіндеріндегі берілуі, қызметі қарастырылған. Қазақ кӛркем ...
 • Абишева, В.Т.; Abisheva ,V.T. (“East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
  В эпоху глобализации информация стала решающим стратегическим фак-тором во всех сферах человеческой жизни.Роль журналистской профессии зна-чительно повышается в условиях социального, политического, идеологического, научного ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Еркин, Ж. (2013)
  В статье рассматривается влияние русской литературы на развитие казахской литературы в ХІХ веке. Эстетические ценности, которые сформировались в западной литературе, в казахскую литературу проникают через переводы на ...
 • Жуынтаева, З.Н. (Tengri, 2014)
  Монографияда қазақ тіл біліміндегі сөз таптарының мәтінтҥзімдік сипаты қарастырылған. Сөз таптарының, оның ішінде, есімдіктердің, шылаулардың, сан есімдер мен үстеулердің мәтін байланыстырудағы қасиеттері сөз болады. ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегінде ғалымдық шығарма-шылығындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...

Search DSpace


Browse

My Account