Browsing Филология by Issue Date

Browsing Филология by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2009)
  қулықта қазақ балалар әдебиетінің пайда болу, қалыптасу кезеңдерінен бастап 90 жылдарға дейінгі тарихы ұсынылады. Қазақ балалар әдебиеті ұлттық мәдениетіміздің даму процесінің жанды бӛлігі ретінде қарастырылады. Кітапта ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж. (Гласир, 2009)
  Монографияда қазак эдебиетіндегі прозаның қалыптасуы мен даму жолындағы кӛркемдік әдістер мен әдеби ағымдардың орны жҥйелі қарастырылады. Әдістер мен ағымдардың теориялық мәселелері сараланып, ол категориялар шығармашылыктың ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Түйте, Е.Е.; Есинбаева, Ж.У. (ҚарМУ баспасы, 2011)
  Оқу-әдістемелік құрал қазақ тілінің теориялық және практикалық стилистикасы мәселелеріне арналған. Оқу-әдістемелік құралдың теориялық бөлімінде стилистиканың негізгі ұғым-категориялары, тілдік құралдардың стилистикалық ...
 • Жарылгапов, Ж.; Такиров, С. (Исследователь-Academic Publishing House Researcher, 2013)
  В статье рассматриваются актуальные проблемы казахской литературной критики 40-х годов ХХ века. Отслеживаются художественные процессы указанного периода и влияние на художественную природу писателей тоталитарной системы. ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Рахимжанова, А. (2013)
  В статье исследуется использование мифа в письменной литературе. Анализируются взгляды зарубежных ученых на появление мифа в современной казахской литературе. Показана роль мифа в поэтическом строе современной казахской ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Еркин, Ж. (2013)
  В статье рассматриваются научные концепции теоретических проблем реализма в казахской литературе. Проводится типологический анализ реализма как метода в теоретических работах отечественных литературоведов и трудов зарубежных ...
 • Жарылгапов, Ж.; Бейсентай, А.; Сыздыкова, Б. (Исследователь-Academic Publishing House Researcher, 2013)
  В статье рассматриваются новаторские тенденции в казахской литературе 1960 годов, на которую длительный период оказывалось давление тоталитаризма. Анализируются идейно-эстетические концепции, которые шли вразрез с ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Еркин, Ж. (2013)
  В статье рассматривается влияние русской литературы на развитие казахской литературы в ХІХ веке. Эстетические ценности, которые сформировались в западной литературе, в казахскую литературу проникают через переводы на ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегінде ғалымдық шығарма-шылығындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Мажитаева, Ш.М.; Рахымберлина, С.А.; Mazhitaeva, S.M.; Rahymberlina, S.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Аязбаева, Б.К.; Ayazbaeva, B.K. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Абишева, В.Т.; Abisheva ,V.T. (“East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
  В эпоху глобализации информация стала решающим стратегическим фак-тором во всех сферах человеческой жизни.Роль журналистской профессии зна-чительно повышается в условиях социального, политического, идеологического, научного ...
 • Mazhitaeva, S.M.; Abdrazakova, A.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Такиров, С.У.; Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2014)
  Бұл оқу-әдістемелік құрал ЖОО ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау жолдарын меңгерту мақсатына арналған. Магистратурада жүргізілетін «Гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегіне ғалымдық шығармашылы-ғындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Жуынтаева, З.Н. (Tengri, 2014)
  Монографияда қазақ тіл біліміндегі сөз таптарының мәтінтҥзімдік сипаты қарастырылған. Сөз таптарының, оның ішінде, есімдіктердің, шылаулардың, сан есімдер мен үстеулердің мәтін байланыстырудағы қасиеттері сөз болады. ...
 • Адилова, А.С.; Балмагамбетова, Ж.Т. (Академия Естествознания, 2014)
  Художественный текст, являющийся объектом изучения многих наук, рассматривается в разных аспектах. В интерпретации текста важную роль играет интертекстуальность, которая указывает на его связь с предыдущими претекстами. ...
 • Жарылғапов, Ж.Ж.; Такиров, С.У.; Жакулаев, Ә.М. (ҚарМУ баспасы, 2015)
  Монографияда жаһандық әдебиеттегі ортақ бағыттар мен ағымдардың ұлттық әдебиетіміздегі орнын саралап, қазақ әдебиеті мен әлемдік әдеби үдерістердің байланысы зерделенеді. Қазіргі өнер мен мәдениетте, философияда, әдебиетте ...
 • Rapisheva, Z.D. (2015)
  his article observes social aim of nowadays’ translation, development justifications and necessity of life. Although the need of social aim and necessity of life of translation is obvious, it still needs to be proved from ...

Search DSpace


Browse

My Account