Филология

Филология

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Takirov, S.; Zharylgapov, Zh.; Rustemova, Zh.; Syzdykova, B.; Zhumageldin, Zh. (Gyandhara International Academic Publications, 2019-11-17)
  The article deals with the urgent problems of Kazakh literary criticism of the forties of the twentieth century. Tracked artistic processes of a specified period and impact on artistic nature of the writers of the totalitarian ...
 • Төлеубаева, К.А. (Мағжан, 2019-05-25)
  Монографияда жазушы, әдебиетші ғалым Т.Жұртбайдың ғылыми-шығармашылық тұлғасы қарастырылады. «Жер-бесік», «Қар астындағы көбелек», «Қалампыр», «Аэродром», «Бір уыс жусан», «Болашақтың бәйтерегі» туындылары талданады. ...
 • Unknown author (ҚарМУ басп., 2018-06-15)
  Жинақта ХVІІ ғасырдың соңы мен ХVІІІ ғасырда өмір сүрген танымал тұлға, өз заманының озық қайраткері Бұқар жырау Қалқаманұлының шығармалары мен сол заманның тарихы сабақтастырыла зерттеліп берілген. Сондай-ақ, жырау ...
 • Жарылғапов, Ж.Ж. (Мағжан басп., 2018)
  Монографияда 1970-80-жылдары қазақ прозасындағы адам концепциясы қазақ көркем ойының тарихындағы адам мәселесімен байланыста қарастырылады. Ұлттық әдебиеттегі адам мен табиғат, адам мен қоғам, адам мен адам сынды ...
 • Мажитаева, Ш.; Сейтім, А.Ы.; Жанузаков, Н.Б. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақалада Ақселеу Сейдімбек шығармалары тілдік тұрғыдан талданып, оның сөздік қолданысы сараланды. Жазушының шығарма жазудағы ерекшелігі мен оның көркемдік стилі жан-жақты сипатталды. Қаламгердің сөз саптаулары мен олардың ...
 • Mazhitaeva, S.M.; Abdrazakova, A.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Мажитаева, Ш.М.; Рахымберлина, С.А.; Mazhitaeva, S.M.; Rahymberlina, S.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Аязбаева, Б.К.; Ayazbaeva, B.K. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Абишева, В.Т.; Abisheva ,V.T. (“East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
  В эпоху глобализации информация стала решающим стратегическим фак-тором во всех сферах человеческой жизни.Роль журналистской профессии зна-чительно повышается в условиях социального, политического, идеологического, научного ...
 • Жуынтаева, З.Н.; Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2016)
  Оқу-әдістемелік құралда қазақ тілі тарихын дәуірлеудің негізгі сипаттары қарастырылған. Алтай, ғұн, көне, орта және жаңа түркі кезеңдерінің қазақ тілі тарихымен байланысы сөз болады. Әрбір дәуірдің өзіне тән ерекшеліктері, ...
 • Жуынтаева, З.Н. (Tengri, 2014)
  Монографияда қазақ тіл біліміндегі сөз таптарының мәтінтҥзімдік сипаты қарастырылған. Сөз таптарының, оның ішінде, есімдіктердің, шылаулардың, сан есімдер мен үстеулердің мәтін байланыстырудағы қасиеттері сөз болады. ...
 • Жумагелдин, Ж.Ш. (2015)
  Бұл мақалада қазіргі қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын Иранбек Оразбаевтың ақындық болмысы, өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері қарастырылады. Иран-Ғайып поэзиясының көркемдік жүйесінен тақырып әр алуандығы, ізденіс ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегінде ғалымдық шығарма-шылығындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегіне ғалымдық шығармашылы-ғындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Смағұлов, Ж. (Foliant, 2017)
  Оқулықта қазақ әдебиеттану ғылымының тарихын зерттеп-зерделеу барысында тұжы-рымдарған негізгі мәселелерді оқыту басты нысанаға алынған. Ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің өткен ғасырдағы әдеби мұраны игеру жолындағы ...
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Такиров, С.У.; Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2014)
  Бұл оқу-әдістемелік құрал ЖОО ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау жолдарын меңгерту мақсатына арналған. Магистратурада жүргізілетін «Гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Кәріпова, Т. (Бял ГРАД-БГ, 2016)
  Мақалада калька терминжасам және аударма амалы ретінде қарастырылады. Калька түрлерін классификациялауда негізге алынатын белгілер аталып, калька халықаралық терминдерді ұлт тіліндегі терминдерге айналдырудағы негізгі тәсіл ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Түйте, Е.Е.; Есинбаева, Ж.У. (ҚарМУ баспасы, 2011)
  Оқу-әдістемелік құрал қазақ тілінің теориялық және практикалық стилистикасы мәселелеріне арналған. Оқу-әдістемелік құралдың теориялық бөлімінде стилистиканың негізгі ұғым-категориялары, тілдік құралдардың стилистикалық ...

View more