3(99)/2020-Филология

3(99)/2020-Филология

 

 • Кенжеғалиев С.А. Абайдың ділге қатысты дəйектемелері

 • Вазанова М.Г. Использование корпуса текстов при лингвистической экспертизе

 • Baimamyrov S.A. Objectification of the superconcept «ideology» in the publicistic discours: diachronic aspect

 • Sherizatova Zh.Zh. Lexical phrases with anthroponymic components in medical terminology

 • Нұртаева А.Б. Тілдік оппозиция: антонимдер мен қарама-қарсы мəндес сөздердің пайда болу диалектикасы

 • Bainiazov А. Phono-morpho-lexical similarity of auxiliary morphemes of the dictionary «Mukaddimat al-adab» (XIIІ century) Az-Zamakhshari with the Kazakh language

 • Түйтe Е.Е. Пиджин жəне креол тілдері қарым-қатынас құралы ретінде

 • Mazhitaeva Sh.M. Language representation and the structure of concepts in the modern cultural linguistics

 • Zhunusova M.K. The syntactic structure of the initial and final sentences

 • Токатова Л.Е. Национальный корпус русского языка в литературоведческих исследованиях: практическое применение

 • Құрманғали Г.Қ. Құранмен астастыра жырлаған орта ғасырдағы əдеби жəдігерлер

 • Пангереев А.Ш. Балалар фольклоры дəстүрлі мəдениеттің ерекше саласы ретінде

 • Filimonova A.P. Destruction of the Pretexts in Dystopia («The Slynx» by T. Tolstaya)

 • Ilyassova G.O. Text-centric approach in foreign language

 • Recent Submissions