№3(99)/2020-История. Философия.

№3(99)/2020-История. Философия.

 

 • Абдрахманова К.К. История повседневной жизни крестьянства Казахстана в послевоенное десятилетие: историографический аспект

 • Адамбек Б.К. Бату ханның 1237–1242 жылдары Русь пен Шығыс славяндар жерлерін жаулап алуы жəне Ұлы Ұлыстың (Алтын Орданың) саясаты

 • Алпысбес М.А. Төре əулеті өкілдерінің жеке шаруашылығы мен экономикасының тарихынан

 • Baizakova Zh.I. US withdrawal from Afghanistan: new ‘old’ perspectives from Central Asia

 • Габдуллина А.Ж. Участие турок Ахыска в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)

 • Горячев А.А. Металлические изделия из погребальных комплексов эпохи броны Хантауского транзитного коридора

 • Досова Б.А. Аймақтық қауіпсіздік кешені теориясының рөлі мен маңыздылығы

 • Saktaganova Z.G. Nurseries work during the Great Patriotic War in Central Kazakhstan

 • Yang Li The evolution of state-religion relations in Kazakhstan

 • Malibayeva N. Intangible cultural heritage in museum practice

 • Мухатаева Г.А. Солтүстік қазақстандық əйелдердің Ұлы Отан соғысындағы ерліктері

 • Myrzakhmetova А.Zh. Regulatory framework for the formation of information culture of modern Kazakhstan youth

 • Baikushikova G. Conceptual bases of environmental security

 • Кабульдинов З.Е. Некоторые аспекты из жизни и деятельности хана Уали

 • Khabdulina М.K. Antropomorphic images in the touretics of the Middle Ages of the steppe Eurasia

 • Khlebnikov I.D. The study of value representations of a sociocultural community construction considering the interdisciplinary interaction of history and empirical sociology

 • Kukeyeva F.T. Kazakhstan foreign policy in the context of renewable energy

 • Мендикулова Г.М. Участие казахов в движении Сопротивления в Бельгии (новые архивные документы)

 • Шабаль П. Институциональная конкуренция в век прямой цифровой демократии

 • Сактаганова З.Г. Женщины Казахстана и Великая Отечественная война: проблемы мобилизации на фронт в 1941–1945 гг.

 • Смагулова Г.М. Орталық Азия жəне Қытай: жаһандану жағдайындағы экономикалық ынтымақтастық

 • Стамбулов С.Б. Ауғанстан мəселесін реттеудегі Шанхай ынтымақтастық ұйымы дамуының жаңа кезеңі

 • Uskembayeva A.A. Features of the formation of integration processes of the independent states of Central Asia

 • Дойков Й.С. Размышления о знаниях

 • Mazeikiene N. Socio-philosophical foundations of the mythology of transhumanism

 • Уксукбаева М.Т. Антикалық жəне ортағасырлық философия тарихындағы кеңістік пен уақыт категориялары

 • Recent Submissions

  • Уксукбаева, М.Т. (ҚарУ баспасы, 2020-09-30)
   Мақала антикалық жəне ортағасырлық философия тарихындағы кеңістік пен уақыт категорияларына арналған. Сол заманның ойшылдарының көзқарастарын салыстыра отырып, автор олардың бір-біріне болған жақындығын сипаттайды. Сонымен ...
  • Mazeikiene, N.; Starovik, P. (KSU Publ., 2020-09-30)
   The article identifies the challenges that humanity poses to the current situation of global cultural disorientation, shifting emphasis from universal values to the standards of mass culture. An attempt was made to ...
  • Дойков, Й.С. (Изд-во КарУ., 2020-09-30)
   В статье предложен авторский подход к возможному построению знаний. Внимание сосредоточено на онтологических вопросах: «Что заставляет нас приобретать и накапливать знания?», «Как мы получа- ем знания?» и «Как мы должны ...
  • Uskembayeva, A.A.; Orazaeva, Zh.Zh. (KSU Publ., 2020-09-30)
   This article discusses the features of the formation of the integration processes of Central Asian states. The problem of integration of new independent states on the territory of the former Soviet Union into the ...
  • Стамбулов, С.Б.; Досова, Б.А.; Амангельдиева, А.Г. (ҚарУ баспасы, 2020-09-30)
   Мақалада 2018 ж. ШЫҰ-ның Үндістан мен Пəкістанның есесіне кеңеюінен кейінгі Ұйымның дамуының жаңа тенденциялары қарастырылған. ШЫҰ-ның кеңеюі оның саяси-экономикалық үлесінің айтарлықтай өскенін көрсетеді. Авторлар қазіргі ...
  • Смагулова, Г.М.; Оразалиев, Н.А. (ҚарУ баспасы, 2020-09-30)
   ҚХР үшін Орталық Азия аймағы өзінің геосаяси жағдайына, айтарлықтай əркелкі табиғи ресурстар қорының бар болуына байланысты үлкен қызығушылық танытады жəне аталған аймақ қытай тауарлары үшін болашағы бар нарық көзі болып ...
  • Сактаганова, З.Г. (Изд-во КарУ., 2020-09-30)
   Статья посвящена исследованию количественных характеристик по мобилизации казахстанских жен- щин на фронтах Великой Отечественной войны. Рассмотрены варианты численных показателей рос- сийских и казахстанских авторов по ...
  • Шабаль, П.; Беков, К.Б. (Изд-во КарУ., 2020-09-30)
   Появление прямых форм взаимодействия между гражданами и государственными учреждениями, ставших возможными и широко обобщенными с помощью цифровых средств коммуникации, вызыва- ет неподдельный интерес. Спустя два столетия, ...
  • Кабульдинов, З.Е.; Бейсембаева, А.Р. (Изд-во КарУ., 2020-09-30)
   С именем Уали хана, преемником Абылай хана, связана целая эпоха истории Казахстана. Он стал по- следним правителем Среднего жуза, официально признанным как Российской, так и Китайской импе- риями. Личность Уали хана ...
  • Baikushikova, G.; Tursynbek, K.; Balaubayeva, B. (KSU Publ., 2020-09-30)
   This article encompasses the conceptual foundations of the formation of the «environmental security» concept; also reveals the essence of environmental security in the context of a globalizing world. This made it possible ...
  • Myrzakhmetova, А.Zh.; Khlebnikov, I.D.; Rezvushkina, Т.А.; Karaseva, N.V. (KSU Publ., 2020-09-30)
   The article analyzes the regulatory framework for the formation of the information culture of modern Kazakhstan youth. The authors present the main components that form the general information culture of society, including ...
  • Мухатаева, Г.А. (ҚарУ баспасы, 2020-09-30)
   Қазіргі қоғамда əйелдер мəселесі көптеген зерттеушілердің назарын жоғары аударуда. Сонымен бірге бұл мəселенің өзектілігі шетелдік тарихнамадағы гендерлік жолмен жүретіндер арасында əйелдер мəселесінің жаңа бағыттарының ...
  • Malibayeva, N. (KSU Publ., 2020-09-30)
   This article examined the role of the National Museum of Kazakhstan in preserving and disseminating the intangible cultural heritage of the Kazakh people. In the framework of museum activities, intangible cultural heritage ...
  • Yang, Li (KSU Publ., 2020-09-30)
   The article discusses the relationship between the state and religion from the point of view of the historical understanding of the origins of such relations. Religion is increasingly gaining ground in public and ...
  • Saktaganova, Z.G.; Abdukarimova, Zh.K. (KSU Publ., 2020-09-30)
   The article considers the nursery activities during the Great Patriotic War and their role in helping women who replaced men in the workplace in Central Kazakhstan. A comparative analysis of data on the opening of new ...
  • Досова, Б.А.; Стамбулов, С.Б.; Өмірбек, Н.Қ. (ҚарУ баспасы, 2020-09-30)
   Жаңа əлемдік тəртіптің қалыптасуы жағдайында аймақтық қауіпсіздік мəселесінің ерекшеліктерін кешенді түрде зерттеу маңызды болып саналады. Əдістемелік тəсілдер халықаралық қатынастардың жүйесіне, қауіпсіздік жүйесін ...
  • Горячев, А.А.; Чернов, М.А. (ҚарУ баспасы, 2020-09-30)
   В статье систематизирован металлический погребальный инвентарь бронзового века, зафиксирован- ный в ходе исследований на территории Хантауского транзитного коридора, расположенного на гра- нице центрально-казахстанских ...
  • Габдуллина, А.Ж. (Изд-во КарУ., 2020-09-30)
   В статье, на основе материалов ОБД «Мемориал» и Интернет-портала «Память народа», впервые про- веден анализ документов с целью восстановления имен 40 тысяч турок Ахыска, участвовавших в Ве- ликой Отечественной войне, в ...
  • Мендикулова, Г.М.; Надежук, Е.А.; Акатаева, А.А.; Оспанов, Т.; Тумабаев, Т. (Изд-во КарУ., 2020-09-30)
   Участие казахов в движении Сопротивления в Европе — это славная страница как казахстанской, так и европейской истории. Изучение и использование архивных документов, проливающих свет на уча- стие казахов в борьбе с фашизмом, ...
  • Kukeyeva, F.T.; Christopher, Hor Ka Wai; Zhekenov, D. (KSU Publ., 2020-09-30)
   Energy transition represents a disruptive innovation to the conventional energy industry. The Republic of Kazakhstan’s ambitious decarbonisation goal of achieving 30 % share of renewable energy in the domestic power generation ...

  View more