DSpace Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университетінің репозиториі
Репозиторий Карагандинского государственного университета
им. Е.А. Букетова
Repozitory of E.A. Buketov
Karaganda State University
 

Научная библиотека КарГУ им. Е.А.Букетова >
Қарағанды Университетінің Хабаршысы=Вестник Карагандинского университета >
Серия "Педагогика" >
2016 >
4(84)/2016-Педагогика >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://rep.ksu.kz/handle/data/1202

Название: Тəртібі қиын оқушыларды тəрбиелеу əлеуметтік-педагогикалық мəселе ретінде
Другие названия: Воспитание трудных детей как социально-педагогическая проблема
The education of difficult children as a socio-pedagogical problem
Авторы: Медиева, С.Х.
Əмірбекова, М.Р.
Бейсенбаева, А.М.
Ключевые слова: ұрпақтар
адамгершілік
мінез-құлық
парасаттылық
мораль
саналы
күрес жүргізу
ой еңбегі
дау-жанжал
жағымсыз қылықтар
Дата публикации: 30-Дек-2016
Издатель: ҚарМУ баспасы
Библиографическое описание: Медиева С.Х. Тəртібі қиын оқушыларды тəрбиелеу əлеуметтік-педагогикалық мəселе ретінде/С.Х. Медиева, М.Р. Əмірбекова, А.М. Бейсенбаева //Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Педагогика = Вестник Караганд.ун-та. Сер. Педагогика. - 2016. - № 4(84). - C. 17-24
Серия/номер: Қарағанды ун-тінің хабаршысы. Педагогика сер.=Вестник Караганд.ун-та. Серия Педагогика=Bulletin of the Karaganda university. Pedagogy Series;№4(84)
Аннотация: Мақалада отбасы тəрбиесі мен қоғамда қиын баланың болу себептері мен жүргізілетін жұмыс түрлері мазмұндалған. Қиын балаларды тəрбиелеу мəселесімен айналысқан қазақстандық белгілі ғалымдардың əлеуметтік-психологиялық жəне педагогикалық əдебиеттерге жасалған түрлі талдаулары баяндалған. Қиын балаларды тəрбиелеудегі ұстанымдар қатары, тəртібі қиын балаларға арналған мекемелер мен оқу орындарында жұмыс істейтін тəрбиешілердің арнайы білімдерінің міндеті жайында айтылған. Сонымен қатар тəрбиеленуі қиын оқушыларға тəн ерекшеліктерінің топтары берілген. The article reflects the problem of family education. A review of the socio-psychological and pedagogical research of prominent Kazakh scientists on this issue. We consider the environmental conditions conducive to the emergence of difficult children in the community, as well as the content of the types of work carried out with children. Defined creed and principles of the system of work with difficult children, especially in their education. It stressed the need for specialized education teachers working in special schools. В статье отражены проблемы семейного воспитания. Дан обзор социально-психологических и педагогических исследований видных казахстанских ученых по этой проблеме. Рассмотрены условия среды, способствующей возникновению трудных детей в обществе, а также содержание видов работ, проводимых с такими детьми. Определены кредо и система принципов работы с трудными детьми, особенности в их воспитании. Подчеркнута необходимость профильного образования воспитателей, работающих в специализированных учебных заведениях.
URI: http://rep.ksu.kz/handle/data/1202
Располагается в коллекциях:4(84)/2016-Педагогика

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Medieva, M.R. Amirbekova-4.pdf617,59 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь