Recently added

Филология: Recent submissions

 • Rapisheva, Z.D. (2015)
  his article observes social aim of nowadays’ translation, development justifications and necessity of life. Although the need of social aim and necessity of life of translation is obvious, it still needs to be proved from ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Kadyrov, Z.; Smagulov, Z.; Toleubayeva, K.A.; Rahimberlina, S. (Australian International Academic Centre, 2016-12)
  he term "function words" ("auxiliary part of speech") in traditional grammars of Kazakh and Russian languages have different connotations due to its functions. In foreign linguistics function words generally are not regarded ...
 • Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2009)
  қулықта қазақ балалар әдебиетінің пайда болу, қалыптасу кезеңдерінен бастап 90 жылдарға дейінгі тарихы ұсынылады. Қазақ балалар әдебиеті ұлттық мәдениетіміздің даму процесінің жанды бӛлігі ретінде қарастырылады. Кітапта ...
 • Жарылғапов, Ж.Ж.; Такиров, С.У.; Жакулаев, Ә.М. (ҚарМУ баспасы, 2015)
  Монографияда жаһандық әдебиеттегі ортақ бағыттар мен ағымдардың ұлттық әдебиетіміздегі орнын саралап, қазақ әдебиеті мен әлемдік әдеби үдерістердің байланысы зерделенеді. Қазіргі өнер мен мәдениетте, философияда, әдебиетте ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж. (Гласир, 2009)
  Монографияда қазак эдебиетіндегі прозаның қалыптасуы мен даму жолындағы кӛркемдік әдістер мен әдеби ағымдардың орны жҥйелі қарастырылады. Әдістер мен ағымдардың теориялық мәселелері сараланып, ол категориялар шығармашылыктың ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Рахимжанова, А. (2013)
  В статье исследуется использование мифа в письменной литературе. Анализируются взгляды зарубежных ученых на появление мифа в современной казахской литературе. Показана роль мифа в поэтическом строе современной казахской ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Еркин, Ж. (2013)
  В статье рассматриваются научные концепции теоретических проблем реализма в казахской литературе. Проводится типологический анализ реализма как метода в теоретических работах отечественных литературоведов и трудов зарубежных ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Еркин, Ж. (2013)
  В статье рассматривается влияние русской литературы на развитие казахской литературы в ХІХ веке. Эстетические ценности, которые сформировались в западной литературе, в казахскую литературу проникают через переводы на ...
 • Жарылгапов, Ж.; Такиров, С. (Исследователь-Academic Publishing House Researcher, 2013)
  В статье рассматриваются актуальные проблемы казахской литературной критики 40-х годов ХХ века. Отслеживаются художественные процессы указанного периода и влияние на художественную природу писателей тоталитарной системы. ...
 • Жарылгапов, Ж.; Бейсентай, А.; Сыздыкова, Б. (Исследователь-Academic Publishing House Researcher, 2013)
  В статье рассматриваются новаторские тенденции в казахской литературе 1960 годов, на которую длительный период оказывалось давление тоталитаризма. Анализируются идейно-эстетические концепции, которые шли вразрез с ...
 • Адилова, А.С. (Эверо, 2015)
  Монографияда цитация құбылысы арқылы кӛрінетін мәтінаралық байланыстар теориясы, олардың түрлері және қазақ кӛркем мәтіндеріндегі берілуі, қызметі қарастырылған. Қазақ кӛркем ...
 • Әділова, А.С.; Жакишева, М. (2016)
  Мақалада «Болашақ» бағдарламасы бойынша «Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту» тақырыбында ұйымдастырылған тағылымдама туралы айтылады.
 • Адилова, А.С. (Эверо, 2016)
  Оқу құралында стилистика мәселелері ақпарат жіберу жүйесі ретінде тҥсінілетін қаламгер – мәтін – оқырман үштағаны негізінде қарастырылып, көркем мәтін, ондағы мазмұндық-нақты, мазмҧндық-концептуалды, мазмҧндық-астарлы ...
 • Адилова, А.С. (2016)
  Қазақ ұлттық концептосферасындағы базалық концептінің бірі – «дала» қаламгерлердің дүниетанымында ұлттық болмыс, ділдің тікелей кӛрінісі ретінде түрлі тілдік бірліктермен танылады. Дала концепті жалпыұлттық құндылықтарды ...
 • Адилова, А.С.; Балмагамбетова, Ж.Т. (Академия Естествознания, 2014)
  Художественный текст, являющийся объектом изучения многих наук, рассматривается в разных аспектах. В интерпретации текста важную роль играет интертекстуальность, которая указывает на его связь с предыдущими претекстами. ...

Search DSpace


Browse

My Account