Recently added

Филология: Recent submissions

 • Жарылгапов, Ж.Ж. (Гласир, 2009)
  Монографияда қазак эдебиетіндегі прозаның қалыптасуы мен даму жолындағы кӛркемдік әдістер мен әдеби ағымдардың орны жҥйелі қарастырылады. Әдістер мен ағымдардың теориялық мәселелері сараланып, ол категориялар шығармашылыктың ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Рахимжанова, А. (2013)
  В статье исследуется использование мифа в письменной литературе. Анализируются взгляды зарубежных ученых на появление мифа в современной казахской литературе. Показана роль мифа в поэтическом строе современной казахской ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Еркин, Ж. (2013)
  В статье рассматриваются научные концепции теоретических проблем реализма в казахской литературе. Проводится типологический анализ реализма как метода в теоретических работах отечественных литературоведов и трудов зарубежных ...
 • Жарылгапов, Ж.Ж.; Еркин, Ж. (2013)
  В статье рассматривается влияние русской литературы на развитие казахской литературы в ХІХ веке. Эстетические ценности, которые сформировались в западной литературе, в казахскую литературу проникают через переводы на ...
 • Жарылгапов, Ж.; Такиров, С. (Исследователь-Academic Publishing House Researcher, 2013)
  В статье рассматриваются актуальные проблемы казахской литературной критики 40-х годов ХХ века. Отслеживаются художественные процессы указанного периода и влияние на художественную природу писателей тоталитарной системы. ...
 • Жарылгапов, Ж.; Бейсентай, А.; Сыздыкова, Б. (Исследователь-Academic Publishing House Researcher, 2013)
  В статье рассматриваются новаторские тенденции в казахской литературе 1960 годов, на которую длительный период оказывалось давление тоталитаризма. Анализируются идейно-эстетические концепции, которые шли вразрез с ...
 • Адилова, А.С. (Эверо, 2015)
  Монографияда цитация құбылысы арқылы кӛрінетін мәтінаралық байланыстар теориясы, олардың түрлері және қазақ кӛркем мәтіндеріндегі берілуі, қызметі қарастырылған. Қазақ кӛркем ...
 • Әділова, А.С.; Жакишева, М. (2016)
  Мақалада «Болашақ» бағдарламасы бойынша «Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту» тақырыбында ұйымдастырылған тағылымдама туралы айтылады.
 • Адилова, А.С. (Эверо, 2016)
  Оқу құралында стилистика мәселелері ақпарат жіберу жүйесі ретінде тҥсінілетін қаламгер – мәтін – оқырман үштағаны негізінде қарастырылып, көркем мәтін, ондағы мазмұндық-нақты, мазмҧндық-концептуалды, мазмҧндық-астарлы ...
 • Адилова, А.С. (2016)
  Қазақ ұлттық концептосферасындағы базалық концептінің бірі – «дала» қаламгерлердің дүниетанымында ұлттық болмыс, ділдің тікелей кӛрінісі ретінде түрлі тілдік бірліктермен танылады. Дала концепті жалпыұлттық құндылықтарды ...
 • Адилова, А.С.; Балмагамбетова, Ж.Т. (Академия Естествознания, 2014)
  Художественный текст, являющийся объектом изучения многих наук, рассматривается в разных аспектах. В интерпретации текста важную роль играет интертекстуальность, которая указывает на его связь с предыдущими претекстами. ...

Search DSpace


Browse

My Account