Recently added

Филология: Recent submissions

 • Мажитаева, Ш.; Сейтім, А.Ы.; Жанузаков, Н.Б. (KSU Publ., 2017-06-30)
  Мақалада Ақселеу Сейдімбек шығармалары тілдік тұрғыдан талданып, оның сөздік қолданысы сараланды. Жазушының шығарма жазудағы ерекшелігі мен оның көркемдік стилі жан-жақты сипатталды. Қаламгердің сөз саптаулары мен олардың ...
 • Mazhitaeva, S.M.; Abdrazakova, A.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Мажитаева, Ш.М.; Рахымберлина, С.А.; Mazhitaeva, S.M.; Rahymberlina, S.A. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Аязбаева, Б.К.; Ayazbaeva, B.K. (East West: Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
 • Абишева, В.Т.; Abisheva ,V.T. (“East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014)
  В эпоху глобализации информация стала решающим стратегическим фак-тором во всех сферах человеческой жизни.Роль журналистской профессии зна-чительно повышается в условиях социального, политического, идеологического, научного ...
 • Жуынтаева, З.Н.; Тұрсынова, М.А. (ҚарМУ баспасы, 2016)
  Оқу-әдістемелік құралда қазақ тілі тарихын дәуірлеудің негізгі сипаттары қарастырылған. Алтай, ғұн, көне, орта және жаңа түркі кезеңдерінің қазақ тілі тарихымен байланысы сөз болады. Әрбір дәуірдің өзіне тән ерекшеліктері, ...
 • Жуынтаева, З.Н. (Tengri, 2014)
  Монографияда қазақ тіл біліміндегі сөз таптарының мәтінтҥзімдік сипаты қарастырылған. Сөз таптарының, оның ішінде, есімдіктердің, шылаулардың, сан есімдер мен үстеулердің мәтін байланыстырудағы қасиеттері сөз болады. ...
 • Жумагелдин, Ж.Ш. (2015)
  Бұл мақалада қазіргі қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын Иранбек Оразбаевтың ақындық болмысы, өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері қарастырылады. Иран-Ғайып поэзиясының көркемдік жүйесінен тақырып әр алуандығы, ізденіс ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегінде ғалымдық шығарма-шылығындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Смағұлов, Ж.Қ. (Арко, 2014)
  Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ.Смағұловтың бұл еңбегіне ғалымдық шығармашылы-ғындағы əр кездерде жазылған ғылыми-зерттеу жəне əдеби сын мақалалары ...
 • Смағұлов, Ж. (Foliant, 2017)
  Оқулықта қазақ әдебиеттану ғылымының тарихын зерттеп-зерделеу барысында тұжы-рымдарған негізгі мәселелерді оқыту басты нысанаға алынған. Ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің өткен ғасырдағы әдеби мұраны игеру жолындағы ...
 • Смағұлов, Ж.Қ.; Такиров, С.У.; Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2014)
  Бұл оқу-әдістемелік құрал ЖОО ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау жолдарын меңгерту мақсатына арналған. Магистратурада жүргізілетін «Гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау» пәнін ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Кәріпова, Т. (Бял ГРАД-БГ, 2016)
  Мақалада калька терминжасам және аударма амалы ретінде қарастырылады. Калька түрлерін классификациялауда негізге алынатын белгілер аталып, калька халықаралық терминдерді ұлт тіліндегі терминдерге айналдырудағы негізгі тәсіл ...
 • Рапишева, Ж.Д.; Түйте, Е.Е.; Есинбаева, Ж.У. (ҚарМУ баспасы, 2011)
  Оқу-әдістемелік құрал қазақ тілінің теориялық және практикалық стилистикасы мәселелеріне арналған. Оқу-әдістемелік құралдың теориялық бөлімінде стилистиканың негізгі ұғым-категориялары, тілдік құралдардың стилистикалық ...
 • Rapisheva, Z.D. (2015)
  his article observes social aim of nowadays’ translation, development justifications and necessity of life. Although the need of social aim and necessity of life of translation is obvious, it still needs to be proved from ...
 • Mazhitayeva, S.M.; Kadyrov, Z.; Smagulov, Z.; Toleubayeva, K.A.; Rahimberlina, S. (Australian International Academic Centre, 2016-12)
  he term "function words" ("auxiliary part of speech") in traditional grammars of Kazakh and Russian languages have different connotations due to its functions. In foreign linguistics function words generally are not regarded ...
 • Рүстемова, Ж.А. (ҚарМУ баспасы, 2009)
  қулықта қазақ балалар әдебиетінің пайда болу, қалыптасу кезеңдерінен бастап 90 жылдарға дейінгі тарихы ұсынылады. Қазақ балалар әдебиеті ұлттық мәдениетіміздің даму процесінің жанды бӛлігі ретінде қарастырылады. Кітапта ...
 • Жарылғапов, Ж.Ж.; Такиров, С.У.; Жакулаев, Ә.М. (ҚарМУ баспасы, 2015)
  Монографияда жаһандық әдебиеттегі ортақ бағыттар мен ағымдардың ұлттық әдебиетіміздегі орнын саралап, қазақ әдебиеті мен әлемдік әдеби үдерістердің байланысы зерделенеді. Қазіргі өнер мен мәдениетте, философияда, әдебиетте ...

Search DSpace


Browse

My Account